• +36 (70) 369 44 22, +36 (23) 800-720
  • Magyar

Általános Szerződési Feltételek

JOGVISZONY ALANYAI, TÁRGYA, TARTALMA

1, Jelen Általános Szerződési Feltételek a GÖTZ Magyarország Rögzítéstechnika Kft, mint szállító továbbiakban Szállító -, és valamennyi megrendelő – továbbiakban – Megrendelő - közötti jogviszonyra érvényesek, mely jogviszony a Szállító ajánlatának elfogadásával, azaz az áru megrendelésével jön létre. Az Általános Szerződési Feltételek a https://gotz.hu/hu/aszf/ weboldalon minden Megrendelő részére hozzáférhető és elolvasható. A megrendeléssel a jelen szállítási feltételek érvénybe lépnek, mely feltételeket a Megrendelő egyidejűleg elfogad. Egyéb, itt nem szereplő vagy ezzel ellentétes feltétel csak külön írásbeli megállapodás alapján érvényes.

MEGRENDELÉS, ELFOGADÁS, ELÁLLÁS

2, A megrendelés külön visszaigazolás nélkül is elfogadottnak tekinthető, amennyiben Szállító a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül nem jelez vissza. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító ebből eredő kárát megtéríteni.

HATÁRIDŐ, SZÁLLÍTÁS, ÁR, TÚL ÉS ALULSZÁLLÍTÁS

3, A Szállító írásban jelöli meg a szállítás teljesítési határidejét. Ezt a határidőt jogosult egy alkalommal legfeljebb 1 héttel meghosszabbítani. A szállítás a raktárokból a Szállító részére legkedvezőbb lehetőség igénybevételével történik. Az áru ajánlatban mellékelt ára forintban, a törvényben meghatározott mértékű ÁFA értékének hozzáadásával értendő. Az áru, csomagolással együtt számított kiszállításának díja: Nettó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén, telephelyig bérmentesített. Nettó 50.000 Ft alatti megrendelés esetén Szállító szállítási díjat számít fel, a mindenkori szállítással kapcsolatosan felmerült költségei szerint. Ha a megrendelésben szereplő mennyiség nem azonos a szállító csomagolási egységével, akkor Szállító jogosult a megrendelt mennyiségeket a csomagolási egységek szerint le- ill. felkerekíteni. Ha a kiszállításig a listaárak a USD és EURO árfolyamának ill. jelentős nyersanyag változása miatt emelkednének, a Szállítónak jogában áll az új árakat a szállításkor érvényesíteni. Az áru tömegcikként kezelendő, ezért tömege vagy mennyisége a hatályos jogszabályban meghatározott mérték szerint túl illetve alulteljesíthető.

TELJESÍTÉS, KÉSEDELEM, KAMAT, BESZÁMÍTÁS

4, A számlák befizetését a mindenkori számlán szereplő összegek és fizetési időpont és fizetési mód szerint kell teljesíteni. Szállítójogosult rendszeres késedelmes fizetés esetén a fizetési módot megváltoztatni. A Megrendelő nem jogosult a kiszállított és átvett árukra vonatkozó számla kifizetésének késedelmes teljesítésére az esetleges pótszállításra vagy egyéb ellenvetésre hivatkozva. Szállító a 39/1984 Mt rendelet 6.§. értelmében a számla végösszegének a fizetési határidőig a bankszámlájára való beérkezését tekinti késedelmes teljesítésnek. Fizetési késedelem esetén a kamat mértéke a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Átutalás és készpénzes fizetésen kívül a Szállító csekket, váltót és egyéb fizetési eszközt nem fogad el. Szállító jogosult előleget kérni. Ha Szállító és Megrendelő fizetési haladékban, vagy részletfizetésben állapodott meg, de Megrendelő a megállapodás szerint esedékes számla kifizetésével késedelembe esik, Szállító követelheti a teljes hátralék egyösszegű, azonnali kifizetését. Megrendelő Szállítóval szemben csak olyan követeléseket illetően élhet beszámítással, amelyeket írásban Szállító elfogadott. Megrendelői nem teljesítés, illetve szerződésszegés esetén a fizetési felszólításokból eredő illeték és egyéb költségek Megrendelőt terhelik, amelyet a fizetési felszólításban Szállító külön feltüntet.

MEGVIZSGÁLÁSI KÖTELEZETTSÉG, KIFOGÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS

5, Megrendelő az árut átvételekor köteles azonnal megvizsgálni és kifogását írásban jelezni. Hibás teljesítésből eredő kifogás - amennyiben nem rejtett hibáról van szó - 8 napon belül írásban érvényesíthető, az áru rejtett hibája esetén a szavatossági idő 6 hónap. Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a Megrendelő a nem szerződés szerinti teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti, kivéve, ha a Szállító bizonyítja, hogy a szerződés szerinti teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A Szállító termékeinek minőségéért garanciát vállal. Nincs befolyása azonban a termék további raktározási, illetve felhasználási körülményeire, így az ebből eredő károk nem a Szállítót terhelik. Kétséges esetekben alkalmazási próbát kell végezni. A megalapozott reklamáció költségeit Szállító viseli. Minőségi kifogást követően a Szállító útmutatásainak megfelelően kell eljárni és a kifogásolt terméket a Szállító kifejezett kívánságára annak vissza kell küldeni. Bármely okból történő hibás szállítás esetén a Szállítót azonnal írásban értesíteni kell és annak útmutatására várni kell a szállítmány sorsát illetően. A szállítás során a Megrendelő érdekkörében és a Szállítónak fel nem róhatóan keletkezett hátrányokért a Megrendelő köteles helytállni. Hibás teljesítés esetén Szállító elsősorban az áru kicserélésére jogosult, kivéve ha Megrendelő bizonyított érdekmúlás miatt visszalép a szerződéstől. Kicserélésre csak a hibás áru Szállító részére történő visszaküldés esetén van lehetőség. A szállítmány előzetes egyeztetés nélkül nem küldhető vissza a Szállítónak.

TULAJDONJOG FENNTARTÁS ÉS VISSZAVÉTELI JOG

6, Szállító a szállított áru felett fenntartja tulajdonjogát az áru teljes értékének kifizetése napjáig. Megrendelő csak a számla kiegyenlítését követően értékesítheti vagy használhatja fel az árut. Ha Megrendelő a teljesítéssel késedelembe esett és az árut még nem értékesítette/használta fel, vagy ha ellene felszámolási illetve csődeljárás indult, vagy vagyoni helyzetének jelentős megromlása következett be, Szállító jogosult a leszállított, de még nem kifizetett árut visszakövetelni. Ebben az esetben Megrendelő köteles saját költségén az árut visszaszállítani Szállító részére, amit Szállító saját csomagolási, kiszállítási és egyéb igazolt költségének fedezetére jóváír az áru értékének legfeljebb 50% -ig. Az állagromlás esetén a jóváírás mértéke arányosan csökkenthető Ha a Megrendelő késedelembe esett és az átvett árut már értékesítette, köteles az áruval kapcsolatos követeléseit visszavonhatatlanul átengedni Szállító részére.

ÚTMUTATÓK, TANÁCSADÁS

7, Szállító felhasználási és alkalmazási útmutatásai tájékoztatásul szolgálnak és kizárólag normális, életszerű körülmények között irányadóak. A terméket a használat előtt célszerű kipróbálni és meggyőződni a kívánt eredményről. Technikai továbbfejlesztés vagy gazdasági változás miatti változtatások jogát Szállító fenntartja. A Szállító által kibocsátott nyomtatványokban szereplő nyomdai hibákért a Szállító felelősséget nem vállal.

LEHÍVÁSI MEGBÍZÁSOK

8, Határidő nélküli, lehívási szerződések estén a Megrendelő a megrendelés napjától számított egy éven belül köteles az árut átvenni. Ezekre a szerződésekre is érvényesek jelen szerződés 3. pontban leírtak.

KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG

9, Felek kikötik, hogy minden e jogviszonyból eredő jogvita elbírálására a Szállító székhelye szerinti Bíróságnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége.

GÖTZ Magyarország Rögzítéstechnika Kft. – Gyár u. 2. – 2040 Budaörs